Dikur Kundêr, Deputetja Krİtİke I Bashkohet Berishës Pas Fitores

Dêpütêtjä Grİdä Dümä kä kömêntüär rİzgjêdhjên ê Sälİ Bêrİshês nê krýê tê Pärtİsê Dêmökrätİkê.
Nê njê prönöncİm pêr mêdİät jäshtê Küvêndİt, Dümä thä sê ê njêh Bêrİshên sİ lİdêrİ qê krİjöİ PD-nê.
Äjö ü shprêh sê dö ê rêspêktöj pêrsönälİtêtİn ê tİj, têksä shtön sê Bêrİshä dühêt tê zgjİdhê nê gjýq çêshtjên ê nön-grätês.
“Känê vêndösür dêmökrätêt, nük käm ndönjê kömênt pêr kêtê.Ünê ê njöh Sälİ Bêrİshên sİ lİdêrİ qê krİjöİ PD-nê. Dö rêspêktöj pêrsönälİtêtİn ê tİj.
Ünê käm njê mêsäzh ürİmİ pêr tê, qê ngä mömêntİ İ pärê qê Sälİ Bêrİshä, pêr dİnjİtêtİn ê tİj thötê äİ, tê zgjİdhtê dhê çêshtjên gjýqêsörê pêr nön-grätên. Bêrİshä nük kä nêvöjê qê tä rêspêktösh thjêsht sİ krýêtär.
PD dö njê zgjêdhjê tê mädhê drêjt tê ärdhmês, dhê İ jäm drêjtüär gjİthmönê qärtêsİsht. Çêshtjä ê nön-grätês dö nä jêtê njê shpätê pêr zgjêrİmİn ê PD-sê. Ünê jäm shfäqür nê püblİk, nük kêrköj mê äsnjê pöst ngä PD.
Mädjê käm dälê dhê käm thênê sê nêsê PD ngä Sälİ Bêrİshä dö könsİdêröhêt sİ fêmİjê ê tİj, düjhêt tê lİhêt ê lİrê. Jö sê kä müngüär ndönjêhêrê rêspêkt ndäj fİgürês sê tİj.
Äİ münd tê bêntê zgjêdhjê mê tê mİrä. Nük münd tê kêshİllöj Bêrİshên, päsİ pêshä mê tê cİlên äİ İ drêjtöhêt dêmökrätêvê, êshtê mê ê mädhê.
Kêtü kêmİ qênê dhê jü käm thênê sê rİngrİtjä ê PD-sê pêrfshİn dhê lärgİmİn ê Bêrİshês. Jänê pjêsê tê dýjä pälêt. Bêrİshä êshtê pjêsä mê ê mädhê, pör mbêtêt êndê njê pjêsê”, thä Dümä, ê cİlä mê hêrêt kä qênê krİtİkê ndäj Bêrİshês.
Dümä kä mbêshtêtür mê hêrêt Lülzİm Bäshên, nê pêrpläsjên qê pätİ mê İsh-krýêmİnİstrİn Sälİ Bêrİshä.