Eksperti i bujqësisë habit: Tokat që s’punohen duhet t’i kthehen shtetit


Toka e cila nuk punohet më, duhet t’i kthehet shtetit”. Kështu de klaroi në një in tervistë për Eu ronews Albania ek sperti i bujqësisë, Alban Zusi.

Kjo është një pasuri pu blike e pa ri k th y eshme, që në vitin 1991 iu dhanë si in strument je tese. Por, në mo mentin që tokën nuk e ke më mj e t je tesë, duhet ta do rëzosh. Është kr ejtësisht e li gj shme që për sa kohë toka nuk të shë rben si in strument për të je tu a r, duhet ta l ë sh atë tokë dhe duhet ta ma rrë pu bliku për ta pë rdorur. Nuk mund të që ndrojë 30 vjet peng, një pa su ri e ri ci k lu e shme siç është toka”, u shpreh Zusi.