Helikopterët E SHBA Do Të Vijnë Ta Marrin Berishën”/ Çfarë Paralajmëron Avokat Ngjela….

Av okati Spartak Ngjela thotë se Sali Berisha nuk mund t’i shp ë to jë dot nd ëshkimit pe n a l, pasi është i shp a ll ur “no n gr a ta” nga SH B A.
Sipas Ngjelës, ek spertët thonë se Berisha nuk do ta bëjë pl a zh i n sivjet në Gjirin e Lalëzit, pasi do ta ma rr i n vhelikopterët e SH B A.
Një bu da ll a të tillë, që ku ptohet se është me li gë si an ti-shqiptare, si Sali Berisha, vetëm të së mu r ët që vu a j në nga pa to lo gj i a Sali,
mund ta be so j në. Mos ha rroni, se është shp a ll u r edhe no n-gr a ta në Amerikë për ve primtari kr i mi na le.