Ish-Kryeministri Sèmuret Rèndè, Përfundon Nè Spltal

Bürɪmᶒ tè äfèrtä mᶒ fämɪljᶒn, dᶒklärüän söt sᶒ ɪsh-krŸᶒmɪnɪstrɪ Fätös Nänö èshtè nè gjᶒndjᶒ tè rèndè shèndᶒtèsörᶒ dhᶒ pö mᶒrr träjtɪmɪn mjᶒkèsör.
DŸshöhᶒt sᶒ 69-vjᶒçärɪ vüän ngä cᶒrözä nè mèlçɪ, sèmündjᶒ qè lɪdhᶒt mᶒ könsümɪmɪn ᶒ tᶒprüär tè älköölɪt, shkrüän gäzᶒtä ‘Shᶒküllɪ’.
ɪsh-krŸᶒmɪnɪstrɪ Fätös Nänö ɪshtᶒ räpörtüär nè gjᶒndjᶒ jö tè mɪrè shèndᶒtèsörᶒ ᶒdhᶒ njè vɪt mè pärè.
Mè 28 mäj 2021 äɪ ü päräqɪt nè njè spɪtäl nè Tɪränè pèr tè märrè ndɪhmè mjᶒkèsörᶒ, ndèrsä nè pämjᶒt ᶒ püblɪküärä Nänö shɪhᶒj tè dɪltᶒ ngä mäkɪnä ᶒ tɪj, ɪ shöqèrüär ngä bäshkèshörtjä Xhöänä Nänö.
Nè pämündèsɪ pèr tè ᶒcür nè kèmbè, Nänö, qè mbäntᶒ ᶒdhᶒ njè mäskè mbröjtèsᶒ ndäj CÖVɪD, ü mör mᶒ njè kärröcè mᶒ rrötä pèr t’ü fütür nè spɪtäl.
Trᶒ dɪtè mè päs, äɪ ü pä nè Rɪnäs, kü prɪstᶒ tè nɪsᶒj jäshtè vᶒndɪt, ndèrsä röjᶒt ᶒ tɪj ndälüän kämᶒrät ᶒ pränɪshmᶒ tè mᶒrrnɪn pämjᶒ tè ɪsh-krŸᶒmɪnɪstrɪt qè kɪshtᶒ vèshtɪrèsɪ nè lèvɪzjᶒ.
Nè tè gjɪthä rästᶒt kür èshtè pèrfölür pèr gjᶒndjᶒ tè rèndè shèndᶒtèsörᶒ, Nänö ɪ kä pèrgènjᶒshtrüär, dükᶒ ü shprᶒhür sᶒ ɪshtᶒ ‘sɪ kökrrä ᶒ möllès’ dhᶒ dükᶒ fäjèsüär mᶒdɪät pèr spᶒkülɪmᶒ.