Frrok Çupi: Sali Berisha I Pë Rkëdhelur I Moskës Prej 30 Vitesh, Ja S Kema Që Ka Ndj Ekur Kreu I “Fo Ltores” Për Të Mbajtur Kontaktet Me Rusinë

Në Shqipëri, Rusia i dha rreth 500 mijë dollarë Partisë Demokratike në 2017 pë rmes kom panive fa ntazmë”,

kështu thuhej në bu rimin e qe verisë amerikane, një de klaratë kjo që kth e u sytë nga Lulzim Basha.

Si ish dre jtues i Partisë Demokratike atë p eriudhë, emri i Bashës u ‘va lë v i t’ ditën e sotme si p ersoni di rekt pë rgjegjës për sk andalin

e fi nancimeve ruse në PD. Por për a nalistin Frrok Çupi e vë rteta është ndryshe. Ka qenë lidhja e vjetër e ish kryeministrit Sali Berishës me Moskën ajo që ka sj e llë PD-në në këtë gje n dje, e cila sipas ga zetarit, u fo rmua nga ko.m u ni stë.

Gjatë një pr ononcimi për mediat dje, Çupi zb u l oi se në PD, nga lidhjet e Berishës u inj e kt u a një sj e ll je ruse, ku të gjitha zhv i ll i m et dhe in tensiteti i ngj arjeve në to, pë rkon me një vend si Rusia.